بعد از مدرسه

آموزش و تمرینات ریاضی

بعد از مدرسه

آموزش و تمرینات ریاضی

 

 

برای دریافت کلیک کنید

دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۹ ، ۲۱:۴۷
محمد حسین بهرامی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۹ ، ۲۱:۴۰
محمد حسین بهرامی

 

با سلام و عرض ادب 

خدمت همراهان همیشگی 

همه دانش آموزان عزیز 

همکاران بزرگوارم و اولیا ارجمند 

بلاخره پس از تنش های بسیار سال جدید تحصیلی آغاز شده است. امیدوارم با همراهی شما بزرگان؛ بتوانیم سال تاثیر گذار و مطلوبی را در عرصه تعلیم و تربیت به خصوص درس ریاضی پشت سر بگذاریم. تلاش بنده بر این است که هر فصل را در چندین بخش در وبلاگ و کانال در این مدت برای بهره مندی شما عزیزان قرار دهم.

ادرس کانال : mhb_bahrami

آیدی تلگرام : mhb_bhrmi

 

با احترام : 

محمدحسین بهرامی 

دانشجوی دکتری دانشگاه فرددوسی مشهد و دبیر ریاضی 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۹ ، ۱۹:۲۹
محمد حسین بهرامی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۶:۴۹
محمد حسین بهرامی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۹ ، ۲۰:۲۴
محمد حسین بهرامی

 

برای دریافت فایل جمعبندی فصل چهارم ( تقارن و مختصات ) کلیک کنید 

دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۹ ، ۱۹:۱۱
محمد حسین بهرامی

برای دریافت فایل جمعبندی فصل سوم ( اعداد اعشاری / ریاضی ششم ) کلیلک کنید

دریافت

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ فروردين ۹۹ ، ۱۸:۲۲
محمد حسین بهرامی

برای دریافت فایل جمعبندی فصل دوم ( اعداد کسری ) ریاضی ششم کلیک کنید

دریافت

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ فروردين ۹۹ ، ۱۸:۱۵
محمد حسین بهرامی

برای دریافت فایل جمعبندی فصل اول ( الگوهای عددی) ریاضی ششم کلیک کنید

دریافت

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ فروردين ۹۹ ، ۱۸:۱۳
محمد حسین بهرامی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ فروردين ۹۹ ، ۱۷:۵۷
محمد حسین بهرامی

برای دانلود کلیک کنید

دریافت

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۱۵
محمد حسین بهرامی

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۸ ، ۲۰:۰۰
محمد حسین بهرامی

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۸ ، ۱۹:۵۷
محمد حسین بهرامی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ بهمن ۹۸ ، ۱۲:۲۴
محمد حسین بهرامی
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ بهمن ۹۸ ، ۱۲:۱۰
محمد حسین بهرامی

 

 

 

داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻳﻚ ﻣهارت اﺳﺖ و اﻳﺠﺎد ﻣﻬﺎرت در وﺟﻮد ﻫﺮﻛﺴﻲ نیازمند اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﺳﺖ. ﻣﻬم ترین ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮده اﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی رﻳﺎﺿﻴﺎت و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ. اﻳﻦ ﺑﺪان دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﻤﺎ درﮔﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ اﻣﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺻﺮف و اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن اﻳﻦ درﮔﻴﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺮای آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ در دروس اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺣﻔﻈﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد و ﺣﺘﻲ در در
ﻃﺮح ﺳﺆال ﭘﻴﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻗﺮاردادن ﺳﺆاﻻﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ. از آﻧﺠﺎیی که درس وس رﻳﺎﺿﻲ و… ﻧﻴﺰ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮔﺮدد، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺧﻮد را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و ﺧﻮد را درﮔﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﺮای اﻳﺠﺎد درﮔﻴﺮی در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺗﻤﺎﻣﻲ دروس ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ:

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۸ ، ۱۷:۰۰
محمد حسین بهرامی

 

هرچه قدر هم که تلاش کنم ؛ نمی توان از ارزشیابی شما کم کرد. بی شک من بیشتر لذت می برم از معلم شما بودن تا شما داشتن همچین معلمی !  heart

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۸ ، ۲۲:۲۵
محمد حسین بهرامی

با سلام برای دریافت ازمون فصل اول ریاضی ششم  ( الگوهای عددی ) بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

دریافت

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۸ ، ۱۶:۲۳
محمد حسین بهرامی

 

دانش آموز از لحاظ لغوی به معنی کسی است که دانش می آموزد و در اصطلاح، برای اطلاق به محصلان رسمی در سطح تحصیلات پیش از دانشگاه به کار می رود. پیشتر نیز در مورد این که یک دانش آموز منضبط و مودب، همیشه کارهای خویش را با نظم انجام می دهد و جایی که ضعف در کارهایش پیش می آید سعی در بر طرف نمودن ضعف خویش می کند صحبت کرده ایم.          
دانستید که شما دانش آموزان در طول سال تحصیلی (برای ساعاتی) ساکنان جامعه کوچکی به نام مدرسه هستید و می توانید جامعه کوچک خویش را به خوبی اداره کنید و یا باعث آشفتگی آن نشوید.     
در یک نظام آموزشی، وقتی یک فرد می آموزد که «دیگران چه گفته اند و چه کرده اند» و برایش می گویند که «مسایل پیچیده یک علم را چگونه حل کرده اند» دانش آموز، دانشجو یا طلبه است.
ویژگی های یک دانش آموز موفق و خلاقیت


 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۸ ، ۲۱:۳۰
محمد حسین بهرامی


فرآیند درس خواندن شامل چند بخش اصلی است و مطالعه به تنهایی نمی تواند به یادگیری کامل و به خاطر آوردن مطالب منجر شود. 
 

1 - به پیش نیاز منابعی که می خوانی توجه کن
اگر مطالب پیش زمینه اصلی را یاد نگرفته باشی حتی اگر مطالب جدید را حفظ کنی باز هم احتمال فراموشی مطلب وجود دارد؛ مثلا در درس عربی تا صرف فعل را یاد نگرفته باشی، نمی توانی فعل ماضی و مضارع بسازی .پس قبل از یادگیری درس حتما سعی کن ضعف خود را در مطالب قبلی مرتبط از بین ببری.

2 - قبل از ورود به کلاس و شروع درس، حتما به پیش خوانی درس جدید اقدام کن تا با پیش زمینه فکری با درس جدید رو به رو شوی.

3 - سعی کن مطالب درسی را سر کلاس یاد بگیری
در کلاس حضور فعال داشته باش.سوال بپرس و تا درس را نفهمیده ای از کلاس خارج نشو.

بر روی ادامه مطلب کلیک کنید. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۸ ، ۲۱:۲۸
محمد حسین بهرامی